கண்காணிப்பை குறக்கின்றது அண்ட்ராய்டு!

11 months ago 307
ARTICLE AD BOX
உங்களைப் பற்றிய தகவல்களை மூன்றாம் தரப்பினருக்கு விற்பனை செய்வதிலிருந்து பயன்பாடுகளைத் தடுக்க Google ஆனது Android இல் எதிர்ப்பு கண்காணிப்பை உருவாக்கி வருகிறது.
Read Entire Article