யாழ். மாவட்டத்தில் தனியாருக்கு சொந்தமான காணிகளையே இராணுவம் சுவீகரிக்க முயற்சி!

5 months ago 136
ARTICLE AD BOX
யாழ். மாவட்டத்தில் 10 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட குடும்பங்கள் காணியற்றுள்ள போது தனியாருக்குச் சொந்தமான காணிகளை இராணுவத்துக்குச் சுவீகரிக்க முயற்சிக்கின்றமை போரால் பாதிக்கப்பட்ட எமது மக்களின் நலன்களில் அரசாங்கத்திற்குக்.
Read Entire Article